Neidio i'r prif gynnwy

Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor

PONT (Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor)

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi ymuno ag elusen i wella bywydau trigolion ardal o’r enw Mbale yn Uganda.

Llofnodwyd dogfen bartneriaeth ym mis Mawrth 2009 yng Ngorsaf Ambiwlans y Ddraenen Wen rhwng yr Ymddiriedolaeth a PONT (Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor). Mae PONT yn elusen sydd wedi'i lleoli ym Mhontypridd. Dechreuodd yn 2002 a chysylltodd Pontypridd â Mbale Town yn Uganda er mwyn ffurfio partneriaeth hirdymor i “Rhoi Terfyn ar Dlodi” yno.

Wedi hynny gefeilliodd tref Pontypridd yn ffurfiol â thref Mbale, ac yn fwy diweddar gefeilliwyd Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn ffurfiol â rhanbarth Mbale, sydd â chyfanswm poblogaeth o 760,000.

Mae'r cyswllt lleol uniongyrchol hwn wedi galluogi PONT i wneud y bartneriaeth yn llawer mwy personol ac yn haws i bobl uniaethu â hi.

Gwahoddwyd staff rheng flaen Gwasanaethau Ambiwlans Cymru gan PONT i ymweld â Mbale i archwilio’r posibilrwydd o sefydlu Gwasanaeth Ambiwlans Brys ar gyfer rhanbarth Mbale.

Buan iawn y sylweddolon nhw faint oedd gan yr Ymddiriedolaeth i'w gynnig pan wnaethon nhw ddarganfod nad oedd gan ardal Mbale unrhyw wasanaeth ambiwlans.

Datblygodd Swyddogion WAST Darryl Collins a Tony Rossetti becyn hyfforddi y gellid ei gynnig i Weithwyr Iechyd Lefel Weithredol a Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol y rhanbarth.

Talodd naw aelod o staff Gwasanaethau Ambiwlans Cymru eu ffordd eu hunain i deithio allan i Uganda i gynnal yr hyfforddiant i'r 60 Gweithiwr Iechyd Lefel Weithredol cyntaf.

Mae’r parafeddygon a thechnegwyr o Wasanaethau Ambiwlans Cymru yn casglu rhoddion ar gyfer gwasanaeth Mbale ac mae cynlluniau’n cael eu llunio i ddod â meddygon o Uganda i Gymru i hybu eu sgiliau hyfforddi.

Mae'r grŵp yn codi arian yn barhaus ar gyfer PONT ac yn edrych i brynu nifer o feiciau modur ochr arbennig ar gyfer y rhanbarth.

Am ragor o fanylion e- bostiwch julian.newton@talktalk.net neu andrewpip@hotmail.co.uk neu tony.rossetti@ambulance.wales.nhs.uk .