Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Meddwl a Dementia

Angen help yn gyflym? Ydych chi mewn argyfwng?

Mae nifer o linellau cymorth a gwefannau AM DDIM: 

Ein Cynllun Iechyd Meddwl a Dementia

Mae ein Cynllun yn cynnwys tair blaenoriaeth, Pobl, Arfer a Llwybrau.

Pobl - Gwella’r sgiliau, gwybodaeth a gwerthoedd sydd eu hangen ar ein pobl i gefnogi unigolion sydd â chyflwr iechyd meddwl neu ddementia

Ymarfer - Sicrhau bod pobl yn cael yr arfer gorau o ran gofal, cymorth, cyngor neu wybodaeth amserol a phriodol ar gyfer eu cyflwr iechyd meddwl neu ddementia

Partneriaethau - Mae defnyddwyr gwasanaeth yn bartneriaid yn ein holl waith ac mae partneriaethau mewnol ac allanol yn cael eu hadeiladu a'u cynnal yn gyson

Dementia

Dementia fydd un o heriau gofal iechyd mwyaf yr 21ain ganrif. Yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, rydym yn gweithio tuag at wella’r profiad i bobl sy’n byw gyda dementia sy’n defnyddio ein gwasanaethau, yn ogystal ag ystyried yr effaith y bydd yn ei chael ar ein gweithlu.

Mae ein staff mor aml ar y rheng flaen o ran helpu pobl sy'n byw gyda dementia.   Rydym am wneud yn siŵr eu bod yn cael eu hyfforddi a’u hysbysu am y cyflwr fel bod ganddynt ddealltwriaeth dda o’r ffordd orau o gefnogi cleifion, teuluoedd a gofalwyr.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru bellach yn cael ei chydnabod fel Cymuned Gyfeillgar i Ddementia gan Gymdeithas Alzheimer sy’n caniatáu inni ganolbwyntio ar wella cynhwysiant ac ansawdd bywyd pobl â dementia mewn nifer o ffyrdd.

Adnoddau rydym wedi’u datblygu mewn partneriaeth â phobl sy’n byw gyda dementia:

  • Mae pobl sy’n byw gyda dementia yn dweud wrthym y gall ffonio 999 fod yn anodd ac yn peri straen, felly rydym wedi datblygu taflen addysgol mewn partneriaeth. Cliciwch i weld 'Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n ffonio 999' .
  • Gwyliwch ein fideo 'Lleisiau Dementia', sy'n cynnwys adroddiadau uniongyrchol gan bobl sy'n byw gyda dementia am eu profiadau neu ddisgwyliadau o'n gwasanaethau.
  • Gweithio mewn partneriaeth ag Alzheimer's Disease International ac ITN Productions i ddathlu ein gwaith ar lefel ryngwladol. Roeddem yn rhan o gyfres ddogfen o'r enw 'Hope in the Age of Dementia'. Cyrchwch y gyfres .

 


 

Mae ein huchelgeisiau hirdymor ar gyfer iechyd meddwl a dementia yn cyd-fynd â blaenoriaethau ein Cynllun Tymor Canolig Integredig. Rydym yn anelu at:

  • Gweld a thrin mwy o bobl mewn argyfwng heb eu cludo i adrannau damweiniau ac achosion brys
  • Datblygu dewisiadau amgen i adrannau damweiniau ac achosion brys a chludo pobl mewn modd amserol i ble bynnag y mae angen iddynt fynd
  • Meddu ar weithlu hyderus, galluog sy'n cael ei gefnogi'n dda a all gynnig ymyrraeth mewn argyfwng yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon posibl
  • Cymryd ein rôl lawn yn y system iechyd meddwl yng Nghymru drwy weithio’n gyson gyda’n partneriaid a gwella ein gwasanaethau’n barhaus

 


 

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’r Tîm Iechyd Meddwl a Dementia yn amb_mentalhealth@wales.nhs.uk os hoffech wybod mwy am ein gwaith neu i gymryd rhan.