Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Ymddiriedolaeth WAST

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cyfarfod bob dau fis ac mae’n cynnwys:

  • Cadeirydd;
  • Is-Gadeirydd;
  • Chwe Chyfarwyddwr Anweithredol;
  • Prif Weithredwr; a
  • Pum Cyfarwyddwr Gweithredol.

Dyma aelodaeth bleidleisio'r Bwrdd. Mae pedwar Cyfarwyddwr arall sy'n aelodau o'r Tîm Rheoli Gweithredol, yn ogystal â dau gynrychiolydd Undeb Llafur yn mynychu'r Bwrdd, ond nid ydynt yn pleidleisio.

Rôl y Bwrdd yw canolbwyntio ar y meysydd allweddol hyn:

Strategaeth: Datblygu strategaeth, gweledigaeth a phwrpas yr Ymddiriedolaeth. Nodi blaenoriaethau, sefydlu nodau ac amcanion, dod o hyd i adnoddau, a dyrannu cyllid i gefnogi'r penderfyniadau y mae angen eu gwneud ynghylch cynllunio strategol.

Gwreiddio Ymddygiad Moesegol : Mae’r Bwrdd yn siapio diwylliant yr Ymddiriedolaeth mewn sawl ffordd, gan gynnwys y ffordd y mae’n ymgysylltu â staff, y cyhoedd a rhanddeiliaid, y ffordd y mae’n rheoli ei agenda, yn ôl natur y ddadl yn y Bwrdd a’r pwyslais cymharol yn cael ei roi ar feini prawf perfformiad gwahanol, gan amlygrwydd ei aelodau yn y sefydliad, a ble mae'n dewis buddsoddi amser ac adnoddau. Rhaid i aelodau'r Bwrdd fodloni'r safonau moesegol uchaf o ran uniondeb ac uniondeb.

Ansawdd : Gosod disgwyliadau ac atebolrwydd ar gyfer y sefydliad cyfan am berfformiad uchel. Sicrhau bod yr holl staff yn deall eu rôl o ran darparu gofal effeithiol ac o ansawdd uchel mewn fframwaith llywodraethu sy’n sicrhau cydbwysedd rhwng ymddiriedaeth, trafodaeth adeiladol, a her effeithiol mewn diwylliant o fod yn agored a dysgu.

Rheoli Risg: Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am reoli risg a sicrhau bod system gadarn o reolaethau mewnol ar waith a’u bod yn cael eu gweld ar y mesurau lliniaru sydd mewn lle ar gyfer y prif risgiau i gyflawni’r strategaeth.

Cael Sicrwydd ar Gyflawni Strategaeth a Pherfformiad: Dal i gyfrif, a bod yn atebol, am gyflawni’r strategaeth yn unol â’r fframweithiau strategol a pherfformiad a ddatblygwyd gan y Bwrdd

Partneriaeth: Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol, yn fewnol ac yn allanol.