Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth

Dros y ddau ddegawd diwethaf, rydym wedi datblygu i fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf datblygedig yn glinigol yn y byd, gyda ffocws ar ddarparu gofal a gwasanaeth o ansawdd uchel i'n holl gleifion.

Rydym ar flaen y gad o ran arloesi mewn gofal clinigol heb ei gynllunio. Rydym yn darparu cyngor, cefnogaeth a chyfeirio i filoedd o gleifion y flwyddyn at y gwasanaethau cywir trwy ein gwasanaethau “clywed a thrin”. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaeth 111 a'n Desg Glinigol. Rydym yn mynd â channoedd o filoedd o gleifion i fan gofal, neu gartref, bob blwyddyn trwy ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS).

Mae ein trinwyr galwadau a staff y ganolfan gyswllt glinigol yn delio â mwy na hanner miliwn o alwadau bob blwyddyn, 24/7 a 365 diwrnod y flwyddyn. Ac rydym ar y rheng flaen o ran darparu gwasanaethau, gan wneud yn siŵr bod cleifion yn cael y cyngor a'r cymorth cywir.

Rydym yn gwasanaethu tair miliwn a mwy o bobl yng Nghymru, ac yn darparu gwasanaethau ledled y wlad – sef ardal o ryw 8,000 milltir sgwâr, wedi’i gwasgaru ar draws tirwedd drefol, arfordirol a gwledig amrywiol a heriol.

Wedi'i wasgaru dros ardal o 20,640 cilomedr ac yn gwasanaethu poblogaeth o tua 3 miliwn, mae ein hardal amrywiol yn cwmpasu encilion gwledig tawel, cyrchfannau glan môr prysur a bwrdeistrefi trefol mawr. Ond mae ein gwasanaethau amrywiol a modern wedi'u teilwra ar gyfer anghenion amgylcheddol a meddygol gwahanol pob cymuned, o feiciau i geir ymateb cyflym, ambiwlansys rheng flaen a nyrsys yn ein canolfannau cyswllt.

Rydym yn mynychu mwy na 250,000 o alwadau brys y flwyddyn, dros 50,000 o alwadau brys ac yn cludo dros 1.3 miliwn o gleifion nad ydynt yn rhai brys i dros 200 o ganolfannau triniaeth ledled Cymru a Lloegr.

Ein staff ymroddedig yw ein hased mwyaf, ac rydym yn cyflogi tua 3,500 o bobl. Mae tua 70% o'n gweithlu yn ein gwasanaethau meddygol brys sy'n cynnwys ein Canolfannau Cyswllt Clinigol, ac mae tua 640 o staff yn gweithio yn ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS). Mae ein gwasanaethau sy’n delio â chleifion hefyd yn cael eu cefnogi gan gydweithwyr sy’n gweithio o fewn ein swyddogaethau corfforaethol a chymorth (tua 500 o staff) a’n gweithlu gwirfoddol estynedig gwerthfawr, gan gynnwys dros 1,000 o Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned (CFRs) a thua 300 o Yrwyr Ceir Gwirfoddol.

Rydym yn gweithredu o 90 o orsafoedd ambiwlans, tair canolfan gyswllt, pedair swyddfa ranbarthol a phedwar gweithdy cerbydau.

Mae gennym hefyd ein Coleg Hyfforddi Cenedlaethol ein hunain i sicrhau bod ein staff yn parhau i fod ar y brig ac yn cael datblygiad proffesiynol rheolaidd.

Rydym yn darparu mynediad i hyfforddiant parhaus o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus rheolaidd ac adolygiadau datblygiad personol blynyddol.

Ni hefyd yw gwesteiwr y gwasanaeth 111, gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd 24 awr i'r cyhoedd ac elfennau ymdrin â galwadau pen blaen a brysbennu clinigol gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gwasanaeth ambiwlans, p'un a ydych am weithio gyda ni, ymuno â thîm Ymatebwyr Cyntaf neu eistedd ar banel cleifion.

Bwrdd Ymddiriedolaeth WAST

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cyfarfod bob dau fis ac maen cynnwys:…

Cyfarfodydd Pwyllgor

Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu presenoldeb aelodau'r cyhoedd yn ein…

Cyhoeddiadau

Strategaethau a Chynlluniau 2023-2024 Cynllun Tymor Canolig Integredig…

Dyletswydd Ansawdd

Mae’r ddyletswydd ansawdd mewn grym o 1 Ebrill 2023. Mae’n berthnasol…

Ein Perfformiad

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn monitro perfformiad y GIG drwy…

Eich Gwybodaeth Eich Hawliau

Pam mae GIG Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch chi? - I'ch helpu chi.…

Urddas mewn Gofal

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu…

Iechyd Meddwl a Dementia

Angen help yn gyflym? Ydych chi mewn argyfwng? Mae nifer o linellau…

Diogelu

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cydnabod y gall pobl syn dod i…

Trin Pobl yn Deg

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028 Croeso i Gynllun…

Ymchwil a datblygiad

Croeso i adran Ymchwil a Datblygu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau…

Gofalu amdanoch chi mewn amgylchedd glân

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi mabwysiadur athroniaeth syn…

Safonau'r Gymraeg

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi ymrwymo i…