Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth

Rydym yn gwasanaethu tair miliwn a mwy o bobl yng Nghymru, ac yn darparu gwasanaethau ledled y wlad – sef ardal o ryw 8,000 milltir sgwâr, wedi’i gwasgaru ar draws tirwedd drefol, arfordirol a gwledig amrywiol a heriol.

Wedi’i wasgaru dros ardal o 20,640 cilomedr ac yn gwasanaethu poblogaeth o tua 3 miliwn, mae ein hardal amrywiol yn cwmpasu encilion gwledig tawel, cyrchfannau glan môr prysur a bwrdeistrefi trefol mawr. Ond mae ein gwasanaethau amrywiol a modern wedi'u teilwra ar gyfer anghenion amgylcheddol a meddygol gwahanol pob cymuned, o feiciau i geir ymateb cyflym, ambiwlansys rheng flaen a nyrsys yn ein canolfannau cyswllt.

Rydym yn mynychu mwy na 250,000 o alwadau brys y flwyddyn, dros 50,000 o alwadau brys ac yn cludo dros 1.3 miliwn o gleifion nad ydynt yn rhai brys i dros 200 o ganolfannau triniaeth ledled Cymru a Lloegr.

Ein staff ymroddedig yw ein hased mwyaf, ac rydym yn cyflogi bron i 3,400 o bobl (Rhagfyr 2018). Mae tua 70% o'n gweithlu yn ein gwasanaethau meddygol brys sy'n cynnwys ein Canolfannau Cyswllt Clinigol, ac mae tua 640 o staff yn gweithio yn ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS). Mae ein gwasanaethau sy’n delio â chleifion hefyd yn cael eu cefnogi gan gydweithwyr sy’n gweithio o fewn ein swyddogaethau corfforaethol a chymorth (tua 500 o staff) a’n gweithlu gwirfoddol estynedig gwerthfawr, gan gynnwys dros 1,000 o Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned (CFRs) a thua 300 o Yrwyr Ceir Gwirfoddol.

Rydym yn gweithredu o 90 o orsafoedd ambiwlans, tair canolfan gyswllt, tair swyddfa ranbarthol a phum gweithdy cerbydau.

Mae gennym hefyd ein Coleg Hyfforddi Cenedlaethol ein hunain i sicrhau bod ein staff yn parhau i fod ar y brig ac yn cael datblygiad proffesiynol rheolaidd.

Rydym yn darparu mynediad i hyfforddiant parhaus o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus rheolaidd ac adolygiadau datblygiad personol blynyddol.

Ni hefyd yw gwesteiwr y gwasanaeth 111, sy’n gyfuniad o Galw Iechyd Cymru (gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd 24 awr i’r cyhoedd) a’r elfennau ymdrin â galwadau pen blaen a brysbennu clinigol o’r gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau. .

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gwasanaeth ambiwlans, p'un a ydych am weithio gyda ni, ymuno â thîm Ymatebwyr Cyntaf neu eistedd ar banel cleifion.

Bwrdd Ymddiriedolaeth WAST

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cyfarfod bob dau fis ac maen cynnwys:…

Cyfarfodydd Pwyllgor

Mae'r Ymddiriedolaeth yn croesawu presenoldeb aelodau'r cyhoedd yn ein…

Cyhoeddiadau

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau bob…

Ein Perfformiad

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn monitro perfformiad y GIG drwy…

Eich Gwybodaeth Eich Hawliau

Pam mae GIG Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch chi? - I'ch helpu chi.…

Urddas mewn Gofal

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu…

Iechyd Meddwl

Angen help yn gyflym? Ydych chi mewn argyfwng? Mae nifer o linellau…

Diogelu

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cydnabod y gall pobl syn dod i…

Trin Pobl yn Deg

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 Croeso i Strategaeth a…

Ymchwil a datblygiad

Croeso i adran Ymchwil a Datblygu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau…

Gofalu amdanoch chi mewn amgylchedd glân

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi mabwysiadur athroniaeth syn…

Safonau'r Gymraeg

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi ymrwymo i…