Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad Gwefan

Pwrpas

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i'r holl wybodaeth a gesglir neu a gyflwynir ar wefan . Mae'n manylu ar ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut a pham rydym yn eu casglu.

Fel y disgrifir yn narpariaethau Deddf Diogelu Data’r DU 1998 (gwefan allanol) a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018 , rydym yn cymryd mesurau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Mae’r wybodaeth a gesglir yn cael ei llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae defnyddio’r wefan hon yn arwydd o’ch cytundeb.

Gwybodaeth a Gasglwn

Gwybodaeth personol

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y wefan. Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy ar y wefan hon yn wirfoddol (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron), defnyddir y wybodaeth a gyflwynir i ymateb i'ch ymholiadau yn unig ac at y diben a fwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddwyr gwe gyda thrydydd parti.

Olrhain Defnyddwyr

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr i wella cynnwys a ddarperir ar y wefan. Mae Google Analytics (gwefan allanol) yn wasanaeth rhad ac am ddim a ddarperir gan Google (gwefan allanol) sy'n cynhyrchu ystadegau manwl am yr ymwelwyr â gwefan.

Mae'r wybodaeth a gesglir yn cynnwys tudalennau gwe cyfeirio / gadael, patrymau clicio, tudalennau gwe a welwyd fwyaf / lleiaf, hyd sesiwn, nifer yr ymwelwyr, math o borwr, system weithredu, ac ati. Cesglir gwybodaeth trwy ddefnyddio cwcis.

Sut Rydym yn Casglu Gwybodaeth

Google Analytics

Gall y wefan hon ddefnyddio Google Analytics (gwefan allanol), gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a'i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle mae'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir yn flaenorol. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Sylwch, os yw cwcis yn cael eu hanalluogi, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i Google brosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Llawn Google (gwefan allanol) a Thelerau Gwasanaeth (gwefan allanol) am wybodaeth fanwl.

Beth yw Cwcis?

Ffeiliau bach yw cwcis y mae gwefannau yn eu rhoi ar yriant disg caled eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld. Mae cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i wefannau bob tro y byddwch yn ymweld. Fe'u defnyddir i adnabod porwyr gwe yn unigryw, olrhain tueddiadau defnyddwyr a storio gwybodaeth am ddewisiadau defnyddwyr. Gallwch gyfyngu/analluogi cwcis ar eich porwr; Sylwch efallai na fydd rhai nodweddion gwefan yn gweithio'n iawn heb gwcis.

Pam Rydym yn Casglu Ystadegau Defnyddwyr

Trwy ddeall ymddygiad a hoffterau defnyddwyr, rydym yn gallu gwella cynnwys ein gwefan i fodloni disgwyliadau ac anghenion defnyddwyr.

Gwefannau Allanol

Nid yw'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i ddolenni allanol; mae casglu gwybodaeth gan wefannau o'r fath yn amodol ar bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o'r fath yn ôl eich disgresiwn.