Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Meddygol Brys

Pa rolau gweithredol sydd ar gael o fewn Gwasanaethau Ambiwlans Cymru?

Mae gan yr Ymddiriedolaeth sawl gradd o staff gweithredol o fewn y Gwasanaeth Meddygol Brys. Y rolau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

 1. Cynorthwy-ydd Gofal Brys
 2. Technegydd Meddygol Brys
 3. Parafeddygon
 4. Uwch Ymarferydd Parafeddygol

Beth mae'r Gwasanaeth Gofal Brys yn ei wneud?

Mae ambiwlansys y Gwasanaeth Gofal Brys (UCS) yn cefnogi'r criwiau brys trwy fynychu galwadau lle mae claf angen trosglwyddiad cynlluniedig brys ar gyfer triniaeth naill ai o'i gartref neu o un ganolfan driniaeth i'r llall. Bydd y cleifion hyn wedi cael eu hasesu i fod yn addas i deithio gyda’r UCS gan eu Meddyg Teulu neu Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol arall sy’n atgyfeirio. Mae Cynorthwywyr Gofal Brys yn gweithio ar gerbyd ambiwlans o fath brys. Yn ogystal, mae'r UCS yn darparu copi wrth gefn i gludo cleifion sydd wedi'u hasesu gan Barafeddyg ar Gerbyd Ymateb Cyflym. Mewn achosion o'r fath weithiau bydd y Parafeddyg yn teithio i'r ysbyty gyda'r claf a'r criw UCS. Mae staff UCS wedi'u hyfforddi i ddarparu gofal ar unwaith i gleifion gan gynnwys cymorth bywyd sylfaenol a diffibrilio yn ogystal â chymorth ambiwlans sylfaenol.

Mae staff UCS wedi'u hyfforddi mewn gyrru ymatebol gan mai rhan o'u rôl yw cyflawni trosglwyddiadau brys o un ysbyty i'r llall. Mewn achosion o'r fath bydd tîm meddygol ysbyty yn mynd gyda'r tîm UCS.

Pwy sy'n rhan o'r criw mewn ambiwlans brys?

Mae'r Gwasanaeth Meddygol Brys (EMS) yn delio â galwadau brys (999) a galwadau brys (y rhai gan feddygon, bydwragedd neu nyrsys) yn ogystal â rhai trosglwyddiadau aciwtedd uchel rhwng ysbytai. Mae criw ambiwlans brys fel arfer yn cynnwys Cwnsler Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) wedi'i gofrestru a Thechnegydd Meddygol Brys (EMT).

Mae Parafeddygon ac EMTs wedi'u hyfforddi'n dda ym mhob agwedd ar ofal brys cyn ysbyty ac mae gan ein hambiwlansys ystod eang o offer gofal brys i reoli cleifion sy'n ddifrifol wael neu wedi'u hanafu'n ddifrifol.

Mae'n rhaid i griwiau fod yn hynod fedrus a gallu trin a sefydlogi cleifion gartref lle bo'n briodol neu allu trosglwyddo cleifion i'r ysbyty heb oedi diangen. Mae angen iddynt feddwl yn gyflym ac yn bendant, ond eto'n gallu darparu amgylchedd tawel a chysurlon i gleifion a pherthnasau. Mae Parafeddygon ac EMTs wedi'u hyfforddi mewn hyfforddiant ymateb brys i yrwyr a gallant weithio mewn ambiwlansys, neu Gerbydau Ymateb Cyflym.

Mae gwaith Parafeddygon ac EMTs yn amrywiol ac yn feichus. Nid yw criwiau'n gwybod beth fydd y galwad nesaf yn ei olygu ond maent yn gwybod y bydd y cleifion a'u perthnasau yn cyfrif arnynt i wneud asesiad a darparu triniaeth a all fod yn arferol ond weithiau gall fod y gwahaniaeth rhwng bywyd, marwolaeth neu anabledd. Nid yw'r amrywiaeth, y cyfrifoldeb a'r annibyniaeth hon i bawb ond dyma'r peth sy'n gosod rolau gwasanaethau ambiwlans ar wahân i rolau gofal iechyd tebyg eraill. Ymhen amser mae cyfle i ddatblygu fel uwch-ymarferydd parafeddygol yn ogystal â chyfle i ddatblygu fel uwch barafeddyg neu symud i reolwr gweithrediadau ar ddyletswydd.

Mae gwaith ambiwlans yn heriol, yn anrhagweladwy ond byth yn brin o ddiddordeb.
Gall fod y swydd sy'n rhoi'r boddhad mwyaf, ond weithiau mae'n gofyn llawer yn gorfforol ac yn emosiynol.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Mae'r Ymddiriedolaeth yn recriwtio ac yn hyfforddi Cynorthwywyr Gofal Brys a Thechnegwyr Meddygol Brys. Bydd gan barafeddygon ddiploma prifysgol neu radd mewn Gwyddor Barafeddygol neu Ofal Cyn Ysbyty a byddant yn gwneud cais fel ymgeisydd cymwys.

Mae’r rhinweddau personol sydd eu hangen i ddod yn Gynorthwyydd Gofal Brys, EMT neu Barafeddyg yn cynnwys:

 • personoliaeth aeddfed a chytbwys
 • agwedd ofalgar a thosturiol
 • gonestrwydd ac uniondeb
 • lefel resymol o ddeallusrwydd
 • lefel dda o ddeheurwydd llaw
 • dyfeisgarwch a sgiliau trefnu
 • parodrwydd i weithio sifftiau

Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar:

 • Trwydded yrru lawn y mae'n rhaid iddi gynnwys categori C1. Bydd angen i ymgeiswyr sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru neu y mae eu trwydded yrru wedi’i hailgyhoeddi ers 1 Ionawr, 1997 sicrhau eu bod yn cael categori C1
 • Rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr sydd â hyd at dri phwynt ar eu trwydded.
 • Mae’n rhaid nad ydych wedi’ch cael yn euog o unrhyw droseddau gyrru difrifol

 

Mae pob rôl yn gofyn am wiriad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, trwydded yrru gyfredol a bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o'ch cymwysterau.

Mae gan bob rôl ei gofynion asesu mynediad ei hun, a bydd manylion yn cael eu darparu i ymgeiswyr ar y rhestr fer.

CYNGOR PROFFESIYNAU IECHYD A GOFAL (HCPC) PARAMEDIG COFRESTREDIG

I ymuno â'r Ymddiriedolaeth fel Parafeddyg rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fel Parafeddyg. Er mwyn cofrestru gyda'r HCPC bydd yn rhaid i chi fod wedi cwblhau Diploma neu raglen radd gymeradwy mewn Gofal Cyn Ysbyty neu Wyddoniaeth Barafeddygol. Mae'r rhaglenni hyn ar gael mewn prifysgolion ledled y DU.

Dyma ddolen i dudalen we Prifysgol Abertawe, a all roi rhagor o fanylion i chi am y gofynion mynediad presennol ar gyfer eu cwrs. Mae pob ymgyrch recriwtio Parafeddygon Cymwys yn cael ei hysbysebu trwy NHS Jobs, www.jobs.nhs.uk

UWCH YMARFERYDD PARAMEDIG

Mae Uwch Ymarferydd Parafeddygol (APP) yn Barafeddyg cofrestredig HCPC sydd wedi ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol yn y brifysgol i ddarparu gofal uwch. Mae eu rôl yn cynnwys ymateb i alwadau 999 a defnyddio eu sgiliau asesu uwch i ddarparu gofal gwell sy'n caniatáu rheolaeth ddiogel yn y gymuned, neu atgyfeiriad mwy priodol i lwybr heblaw llwybr yr adran achosion brys. Yn ddiweddar, mae APPs wedi dechrau gweithio mewn meddygfeydd Meddygon Teulu, Canolfannau Cyswllt Clinigol a Cherbydau Ymateb Cyflym yn y gymuned.

TECHNEGYDD MEDDYGOL ARGYFWNG

Er mwyn gwneud cais i fod yn EMT, rhaid bod gennych o leiaf pum TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg Iaith a phwnc Gwyddoniaeth - neu gymwysterau addysgol cyfatebol eraill.

Bydd y rhaglen hyfforddi gychwynnol ar gyfer Technegydd Ambiwlans dan Hyfforddiant yn cynnwys:

 • pedair wythnos o hyfforddiant preswyl ymateb brys i yrwyr
 • pedair wythnos ar ddeg o hyfforddiant preswyl mewn Gofal Cleifion Cyn Ysbyty yn un o'n canolfannau hyfforddi rhanbarthol

Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant yn llwyddiannus, dyrennir yr hyfforddeion i orsaf neu grŵp o orsafoedd lle byddant yn parhau â'u hyfforddiant, am gyfnod o hyd at 12 mis, gan weithio dan fentoriaeth EMTs a Pharafeddygon cymwys. Cynhelir asesiad o gynnydd yn ystod y cyfnod hwn, a gwneir asesiad terfynol ar ôl cwblhau eich cymwyseddau seiliedig ar ymarfer.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn foddhaol, bydd hyfforddeion yn cael eu hystyried yn EMTs cymwys.

GWASANAETH GOFAL BRYS

Er mwyn gwneud cais i ddod yn Gynorthwyydd Gofal Brys, rhaid bod gennych o leiaf bum TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg Iaith a phwnc Gwyddoniaeth - neu gymwysterau addysgol eraill cyfatebol.

Mae'r rhaglen hyfforddi gychwynnol ar gyfer y Gwasanaeth Gofal Brys yn caniatáu i Staff UCS drin a chludo cleifion aciwtedd is i'r ysbyty. Mae'n cynnwys:

 • Pedair wythnos o hyfforddiant gofal cleifion, sy'n cynnwys sut i berfformio arsylwadau sylfaenol, y gallu i nodi unrhyw broblemau gyda nhw a phryd i ofyn am gymorth Parafeddyg brys neu EMT. Hyfforddiant i fod yn “wasanaeth cyntaf”, sy’n cynnwys rheolaeth gychwynnol ar ataliadau ar y galon, problemau anadlu a phoen yn y frest. Mae hyfforddiant statudol a gorfodol hefyd wedi'i gynnwys yn y cwrs hwn, ee ymdrin yn fwy diogel, datrys gwrthdaro, diogelu a rheoli heintiau.
 • Pedair wythnos o hyfforddiant ymateb brys i yrwyr.

Dangosir ein holl swyddi gweigion yma. Er mwyn gwneud cais, ewch i www.jobs.nhs.uk. Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan NHS Jobs, a bydd y wefan yn eich hysbysu'n awtomatig pan fyddwn yn hysbysebu swyddi gwag.

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf a swyddi gwag gan Wasanaethau Ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Twitter a thrwy ein Hoffi ar Facebook