Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: https://ambulance.nhs.wales/

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun arllwys oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni allwch addasu uchder llinell neu fylchau testun
 • nid yw'r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • nid oes gan ffrydiau fideo byw gapsiynau
 • mae rhai o'n ffurflenni ar-lein yn anodd eu llywio gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch neidio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • efallai na fydd rhannau o rai tudalennau yn gweithio'n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel darllenwyr sgrin
 • nid yw rhai bwydlenni yn gwbl hygyrch
 • nid oes gan rai botymau a dolenni ddisgrifiadau hygyrch
 • mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydynt wedi'u trefnu'n rhesymegol
 • ni ellir defnyddio rhai tudalennau'n llawn gyda'r bysellfwrdd
 • mae gan rai tudalennau drefn ffocws afresymegol

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi yn yr amserlen fyrraf bosibl.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: WAS.Communications@wales.nhs.uk a defnyddiwch 'FOA the website manager' fel y llinell bwnc i sicrhau ei fod yn cael ei ailgyfeirio i'r wefan. adran gywir.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) .

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl F/fyddar, nam ar y clyw neu nam ar eu lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni .

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 , oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 

 1. Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 2. Mae gan rai elfennau drefn afresymegol o ran ffocws.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1, Trefn Ffocws Lefel A

Baich anghymesur

 • Papurau bwrdd neu bwyllgorau
 • Adroddiadau perfformiad a all gynnwys adroddiadau/data ystadegol cymhleth
 • Polisïau a gweithdrefnau wedi’u cynhyrchu ers mis Medi 2018
 • Cyhoeddiadau wedi'u cysylltu o'n tudalennau Rhyddid Gwybodaeth – gan gynnwys logiau datgelu
 • Cyhoeddiadau a allai fod wedi’u cynhyrchu’n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai’n rhaid iddynt gael eu pennu gan drydydd parti.

Rydym wedi asesu cost trwsio'r materion a restrir uchod, a chydag offer a thrafodion rhyngweithiol. Credwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn cynnal asesiad arall pan fydd y contract cyflenwr ar fin cael ei adnewyddu, yn debygol o fod ym mis Ionawr 2023.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni PDFs gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad i'n gwasanaethau, a ffurflenni wedi'u cyhoeddi fel dogfennau Word. Erbyn Medi 2023, rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio Papurau Bwrdd a Phwyllgorau'r Ymddiriedolaeth.

Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i eithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd . Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau wedi'u hisdeitlo o fideos wedi'u recordio ymlaen llaw a gynhyrchir.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar Tachwedd 07, 2022. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 7 Tachwedd, 2022.