Neidio i'r prif gynnwy

Galwadau 999 ac Ambiwlansys

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymateb i fwy na 1800 o alwadau brys y dydd ar draws y wlad.

Bob blwyddyn rydym yn derbyn 679,000 o alwadau am dros 450,000 o ddigwyddiadau yn ein tair Canolfan Cyswllt Clinigol yng Nghymru.

Gan weithredu 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn bydd ein derbynwyr galwadau yn cymryd manylion eich galwad 999 ac yn anfon ymateb priodol.

Rydym yn darparu nifer o ymatebion gan gynnwys ambiwlansys brys traddodiadol, cerbydau ymateb cyflym, cerbydau gofal brys, ymatebwyr cyntaf gwirfoddol, hofrennydd ambiwlans awyr, timau arbenigol neu hyd yn oed parafeddyg ar gefn beic yn rhai o'n dinasoedd. Gyda’i gilydd, mae gennym dros 300 o gerbydau wedi’u lleoli mewn 90 o orsafoedd ambiwlans ledled Cymru. Fel arall, gall clinigwr yn ein Canolfannau Cyswllt Clinigol eich ffonio'n ôl a'ch asesu dros y ffôn.

Mae ein criwiau yn weithwyr proffesiynol medrus iawn sy'n gallu trin a sefydlogi cleifion cyn mynd â nhw i'r ysbyty mwyaf priodol os oes angen. Mae'r ambiwlansys eu hunain yn rhai o'r radd flaenaf ac yn dal ystod eang o offer gofal brys gan gynnwys ocsigen, diffibriliwr, offer achub bywyd uwch a chyffuriau brys gan gynnwys lleddfu poen.


Nid yw llawer o'r galwadau a gawn yn argyfyngau sy'n bygwth bywyd.
Arhoswch a meddyliwch cyn ffonio 999.


Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n ffonio ?

Pan fyddwch yn ffonio 999 bydd gweithredwr ffôn yn gofyn pa wasanaeth brys sydd ei angen arnoch. Mewn argyfwng meddygol dylech ofyn am ambiwlans a byddwch yn cael eich trosglwyddo i un o'n Canolfannau Cyswllt Clinigol.

Bydd angen i chi ddweud wrthym beth sy'n bod a beth sydd wedi digwydd, y cyfeiriad lle mae angen cymorth, gan gynnwys y man postio os ydych yn ei wybod, a'r rhif ffôn yr ydych yn ffonio ohono.

Unwaith y bydd y wybodaeth hon wedi'i rhoi, caiff ei rhoi ar ein system ddosbarthu flaenoriaeth gyfrifiadurol a bydd cymorth priodol yn dechrau cael ei drefnu. Fodd bynnag, bydd angen i'r anfonwr meddygol brys ofyn rhai cwestiynau ychwanegol gan gynnwys:

 • oedran, rhyw a hanes meddygol y claf
 • a yw'r claf yn anadlu, yn ymwybodol, yn gwaedu'n ddifrifol neu wedi cael poen parhaus yn y frest
 • y math o anaf a sut y digwyddodd

Ni fydd gofyn y cwestiynau hyn yn achosi oedi wrth drefnu cymorth ond mae'n galluogi'r anfonwr meddygol brys i gynnig cyngor os oes angen a sicrhau y darperir y cymorth mwyaf priodol.

Mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu’r criw ambiwlans cyn iddynt gyrraedd:

 • Os ydych yn y stryd, arhoswch gyda'r claf nes bod y criw ambiwlans yn cyrraedd a ffoniwch yn ôl os bydd ei gyflwr neu ei leoliad yn newid
 • Os ydych chi'n galw o'ch cartref neu'ch gwaith, gofynnwch i rywun agor y drysau a rhoi gwybod i ble mae angen y criw ambiwlans
 • Clowch unrhyw anifeiliaid anwes y teulu i ffwrdd
 • Os gallwch, ysgrifennwch fanylion meddyg teulu'r claf a chasglwch unrhyw feddyginiaethau y mae'n eu cymryd
 • Cofiwch beidio â chynhyrfu - mae criwiau ambiwlans yno i helpu ac ni fydd trais tuag atynt yn cael ei oddef

Byddwch hefyd yn cael gwybod sut i helpu'r claf tra byddwn ar y ffordd.

Pan fydd cymorth yn cyrraedd, bydd cyflwr clinigol y claf yn cael ei asesu a gellir rhoi triniaeth yn ôl yr angen yn y lleoliad.

Os yw cyflwr y claf yn dal yn ddifrifol ar ôl y driniaeth, yna eir ag ef naill ai i adran damweiniau ac achosion brys yr ysbyty agosaf neu i'r ganolfan arbenigol fwyaf priodol megis canolfan trawiad ar y galon neu uned losgiadau.

Ar ôl trosglwyddo'r claf i'r gyrchfan hon, mae angen i'r criw sicrhau bod y gwaith papur yn gyflawn a bod eu hoffer a'u cerbyd yn barod ar gyfer galwad arall.

Mae yna hefyd nifer o bethau y gallwch chi eu gwneud heddiw i helpu criwiau ambiwlans yn eich ardal chi:

 • Gwiriwch fod rhif neu enw eich tŷ i’w weld yn glir o ymyl y ffordd
 • Os ydych yn byw ar stad, gwiriwch fod map wrth y fynedfa i helpu criwiau ambiwlans i ddod o hyd i’w ffordd a gwiriwch fod y lifft yn gweithio
 • Byddwch yn barod - darllenwch drwy'r wybodaeth eto, fel eich bod yn gwybod pa opsiynau sydd ar gael i chi cyn ffonio 999 a'ch bod yn gwybod pa wybodaeth sydd ei hangen os bydd angen ambiwlans arnoch.