Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio i Ni

Gyrfaoedd yng Ngwasanaethau Ambiwlans Cymru

Mae ein gweithlu yn cynnwys dros 3,500 o bobl hynod sy’n cyfrannu at ddarparu gofal cleifion o’r radd flaenaf ledled Cymru, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. P’un a ydych yn gweithio mewn rôl sy’n wynebu’r claf neu o fewn ein hystod o wasanaethau cymorth, mae’r gwaith yr ydych yn ei wneud yn ein galluogi i ddarparu gofal o ansawdd uchel, lle bynnag a phryd bynnag y mae ei angen arnom.

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatblygu ein pobl ryfeddol, gan eu cefnogi yn eu datblygiad a chyda'u huchelgeisiau gyrfa unigol. Rydym yn darparu mynediad i hyfforddiant rheolaidd o ansawdd uchel, cyfleoedd DPP ac Adolygiad Datblygiad Personol blynyddol i sicrhau y gall pob gweithiwr fod ar ei orau.

Er mwyn i'n pobl fod yn hynod, rydym yn cydnabod bod yn rhaid eu hannog i ddod â'u cyfanwaith i'r gwaith. O ganlyniad, yn WAST, rydym wedi creu amgylchedd lle mae amrywiaeth yn cael ei ddathlu ac mae cynwysoldeb yn bwysig. Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau bod ein gweithlu yn cynrychioli amrywiaeth poblogaeth y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, ac yn arbennig o awyddus i glywed gan aelodau o’r Grwpiau Cymunedol ac Anabledd BME.

Pa Rolau ydyn ni'n eu cynnig?

Mae gyrfaoedd o fewn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn amrywiol ac yn amrywiol, gyda chyfleoedd yn codi ar draws y gwasanaeth. Beth bynnag fo'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych yn sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n rhoi boddhad, yn heriol ac yn rhoi boddhad.

Am fanylion ac i archwilio ein swyddi gweigion presennol, edrychwch ar ein swyddi gweigion.

Gwirfoddolwyr WAST

Yn ogystal â’n gweithwyr cyflogedig, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cael ei chefnogi gan amrywiaeth o wirfoddolwyr hynod ledled Cymru sy’n chwarae rhan annatod yn ein gwasanaeth.

O Yrwyr Ceir Gwirfoddol ar gyfer NEPTS hyd at Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a allai fod y cyntaf i gyrraedd yn dilyn galwad 999, mae ein gwirfoddolwyr hefyd yn galluogi'r Ymddiriedolaeth i wasanaethu ein cymunedau ledled Cymru.

Cyfleoedd Lefel Mynediad

Rydym yn awyddus i gefnogi’r rhai sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd, yn dilyn seibiant gyrfa neu i helpu’r rhai sydd wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor i ddychwelyd i’r gwaith. Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan y rhai nad ydynt efallai erioed wedi ystyried gyrfa gyda’r Gwasanaeth Ambiwlans, a chan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gymuned.

Diwrnodau Blasu / Darganfod Mwy

O bryd i'w gilydd, rydym yn cynnal cyfres o Ddiwrnodau Blasu a Diwrnodau Agored i roi dealltwriaeth ehangach i ddarpar ymgeiswyr y dyfodol o'r mathau o rolau sydd ar gael ar draws yr Ymddiriedolaeth. I ddarganfod mwy am ein digwyddiadau sydd i ddod, dilynwch ni ar Twitter neu hoffwch ni ar Facebook.


Gofynnwch Gwestiwn i ni

Gobeithiwn fod y wybodaeth am yrfaoedd yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynghylch gweithio i ni, cyflwynwch eich cwestiwn i hrhub.amb@wales.nhs.uk.