Neidio i'r prif gynnwy

Trin Pobl yn Deg

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028

Croeso i Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Ers cyflwyno Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol yn 2016, rydym wedi bod yn adeiladu’n raddol ar y cynnydd a wnaed yn erbyn ein hamcanion blaenorol. Rydym yn parhau i ymgysylltu â’n defnyddwyr gwasanaeth, staff, a rhanddeiliaid i ddsygu am eu profiadau a sut y gallwn wneud ein gwasanaethau’n fwy hygyrch a chynhwysol. Rydym wedi defynddio’r adborth a dderbyniwyd yn ystod ymgynghoriad ac ymgysylltiad i lywio ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ac wedi cynllunio ein hamcanion i’n helpu i ddiwallu anghenion unigol pobl.

Gallwch lawrlwytho copi o’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028 yma. 

Byddwn yn parhau i wrando a dysgu fel ein bod yn parhau i wella’r hyn yr ydym yn ei wneud fel y gallwn drin pob yn deg. Ar ein gorau, rydym yn gweithio’n agos gyda staff, defnyddwyr gwasanaeth, a rhanddeiliaid i ddeall cymunedau lleol a’u hanghenion yn ogystal â’r rhai nad yw eu llais yn cael ei glywed bob amser.   

Bydd hyn yn parhau i roi tystiolaeth i ni ledled Cymru sy’n ein helpu i ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl a’r gweithle tecaf posibl.

Rydym yn croesawu sylwadau ar sut yr ydym yn gweud a sut y gallem wella. Darganfyddwch wybodaeth ar sut i rannu eich sylwadau gyda ni a dweud eich dweud.

Edrychwn ymalen at rannu ein cynnydd gyda chi. I wneud hyn, byddwn yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol yn manylu ar y cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Byddwn hefyd yn cyhoeddi data ar ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau a’r amrywiaeth o fewn ein gweithlu. Gellir lawrlwytho’r adroddiadau hyn yma:

Mae adroddiadau bwlch cyflog rhwng y rhywiau WAST hefyd i'w gweld ar wefan y Llywodraeth.