Neidio i'r prif gynnwy

Cwynion a Phryderon

Unioni Pethau

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod ein cleifion yn cael y gwasanaeth a’r gofal gorau posibl bob amser, ond weithiau mae camgymeriadau a chamddealltwriaeth yn digwydd. Os oes gennych bryder neu gŵyn am brofiad diweddar gyda'r Ymddiriedolaeth, hoffem glywed gennych yn fawr. Mae’n bwysig i ni fel gwasanaeth ddeall digwyddiadau pan fo camgymeriadau neu gamddealltwriaeth yn digwydd. Mae hyn yn ein galluogi i geisio eu cywiro i chi. At hynny, mae hyn yn rhoi'r cyfle i ni adolygu a gwella ein gwasanaethau'n barhaus i ddiwallu anghenion ein cleifion a'u teuluoedd.

Byddwn yn ymchwilio i’ch pryderon o dan Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) 2011 ac yn rhoi esboniad i’r pryderon a godwyd gennych.

Sut i godi'ch Cwyn

Os oes gennych gŵyn ynghylch profiad diweddar o ddefnyddio gwasanaethau’r Ymddiriedolaeth, gallwn dderbyn a chofrestru eich pryder mewn nifer o ffyrdd sy’n fwyaf addas i chi.

E-bostiwch y tîm: Amb_PuttingThingsRight@wales.nhs.uk

Ffoniwch y tîm yn uniongyrchol: 0300 321 321 1

Peidiwch â ffonio'r rhif hwn os oes angen cyngor meddygol arnoch. I gael cyngor gofal iechyd brys ffoniwch 111 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng meddygol difrifol.

Dim ond rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, y caiff y llinell ffôn hon ei monitro. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Cwblhewch y ffurflen ar-lein: Ffurflen Cyflwyno Pryderon Ar-lein

 

Beth fydd ei angen arnom gennych chi

Wrth godi’ch pryder, byddwn yn gofyn cyfres o gwestiynau i’n galluogi i gasglu’r wybodaeth gywir sydd ei hangen er mwyn ymchwilio i’ch pryder yn gywir. Yr wybodaeth y bydd ei hangen arnom yn y lle cyntaf yw:

  • Eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt dewisol. Ee rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost
  • Enw’r claf (os ydych yn codi’r pryder ar ran rhywun arall)
  • Y dyddiad y digwyddodd y digwyddiad
  • Y lleoliad y digwyddodd y digwyddiad
  • Y rheswm dros eich pryder
  • Canlyniad dymunol i'ch pryder, ee ymddiheuriad, cyfarfod, rhywun i egluro beth sydd wedi digwydd neu i argymell unrhyw newidiadau neu welliannau
  • Unrhyw ofynion penodol ar gyfer cyswllt neu adborth pellach, megis dewis iaith neu i roi gwybod i ni am unrhyw namau synhwyraidd y gallai fod angen i ni eu hystyried

Dylech geisio codi eich cwyn cyn gynted â phosibl yn dilyn digwyddiad, ond rydym yn deall efallai na fydd hyn bob amser yn bosibl. Gallwch godi eich cwyn hyd at 12 mis ar ôl dyddiad y digwyddiad.

Cymorth gyda'ch Cwyn

Os yw’n well gennych fod ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr yn gallu darparu cymorth, i’ch cynrychioli ac i godi’r pryder ar eich rhan, fodd bynnag, byddwn angen eich caniatâd i gytuno i hyn a bydd angen eich caniatâd ysgrifenedig.

Mae Llais Cymru yn gweithio i wella a gwella ansawdd eich gwasanaeth iechyd lleol. Nhw yw eich llais statudol ac annibynnol yn y gwasanaethau iechyd a ddarperir ledled Cymru. Gall Llais Cymru roi cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i chi os oes gennych broblem neu bryder gyda gwasanaethau GIG. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich Llais lleol ar y wefan www.llaiswales.org .

Mae gan bob awdurdod neu Ymddiriedolaeth bwrdd iechyd yng Nghymru ei dîm pryderon ei hun, a cheir manylion amdano yma .

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl codi eich pryder, bydd yn cael ei gofrestru gan dîm gweinyddol pryderon Gweithio i Wella, ac o fewn pum diwrnod gwaith byddwn yn cydnabod eich pryder. Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom am eich pryder, i nodi faint yr hoffech fod yn rhan ohono, neu ag unrhyw wybodaeth yr ydym wedi’i chanfod.

Ein nod yw darparu ymateb terfynol o fewn 30 diwrnod gwaith o godi'r pryder, fodd bynnag, os na allwn ymateb i chi o fewn yr amser hwnnw byddwn yn cysylltu â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ac yn rhoi gwybod i chi pam.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen ymchwiliadau pellach ac efallai y bydd angen eich caniatâd i weld cofnodion meddygol a gedwir gan fwrdd iechyd neu feddygfa eich meddyg teulu ac sy’n cael ei ddwyn ymlaen o dan y trefniadau Gwneud Iawn. Byddwn yn cysylltu â chi i ddiweddaru'r datblygiadau hyn ac i ofyn am unrhyw wybodaeth bellach neu fynediad at gofnodion yn ôl yr angen.

Casgliad pryder

Byddwn yn cysylltu â chi gyda'n hymateb ffurfiol ar ddiwedd yr ymchwiliad, naill ai mewn llythyr post, e-bost neu ddull cysylltu arall a nodir gennych chi. Os ydych yn anhapus â'r ymchwiliad, neu'r ymateb i'ch pryder, efallai y bydd modd datrys hyn trwy gyfarfod â'r Ymddiriedolaeth a thrafod eich pryderon. Mae hyn yn aml yn profi'n ffordd gadarnhaol ac effeithiol iawn o gyrraedd canlyniad boddhaol i bawb dan sylw.

Os ydych yn parhau i fod yn anhapus â’r ymateb i’ch pryderon, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn annibynnol i’r GIG ac yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol am ddim. Eu manylion yw:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Ffôn: 0845 6010987
www.ombwdsmon-cymru.org.uk/
E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
Cyfeiriad: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Caerdydd, CF35 5LJ


Dolenni a Chysylltiadau Defnyddiol

Llais Cymru
Ffôn: 0845 6447814
Ffôn: 029 20 235558
Gwefan: www.llaiswales.org
Ebost: enquiries@llaiscymru.org

 

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Ffôn: 0844 477 2020
www.adviceguide.org.uk/wales

HYSBYSIAD PROSESU TEG

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion (NPSA) drwy adrodd am ddigwyddiadau diogelwch cleifion i'r NPSA drwy'r System Adrodd a Dysgu (RLS) genedlaethol. Trosglwyddir gwybodaeth i'r NPSA i'w alluogi i ddysgu o ddigwyddiadau diogelwch cleifion a chyflawni ei swyddogaethau sy'n ymwneud â rheolaeth barhaus gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r RLS yn gweithredu'n ddienw; fodd bynnag, gall gwybodaeth sy'n gyfystyr â data personol cleifion, staff neu ymwelwyr gael ei throsglwyddo i'r NPSA mewn rhai achosion. Lle y cydnabyddir hyn, caiff ei ddileu, gan nad yw'n fwriad gan yr NPSA i gadw gwybodaeth adnabyddadwy person.