Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â'r Ddesg Newyddion

Oriau swyddfa'r wasg yw 9:00am-5:00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Darperir y gwasanaeth hwn gan y Tîm Cyfathrebu, fel un o nifer o swyddogaethau y mae'n eu rheoli.

Ar gyfer ymholiadau yn ystod yr oriau hyn, e-bostiwch WAS.Communications@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01745 532511.

Mae’r tîm yn delio â miloedd o ymholiadau bob blwyddyn gan newyddiadurwyr lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac felly – yn union fel mewn ystafell newyddion – mae’n rhaid i ni flaenoriaethu ein llwyth gwaith.

Rydym yn blaenoriaethu tasgau gan ddefnyddio ein barn broffesiynol ac yn seiliedig ar sgyrsiau gyda'r newyddiadurwr am derfynau amser, ongl y stori a'i harwyddocâd, yr effaith bosibl ar enw da yn ogystal â difrifoldeb y digwyddiad.

  Yr hyn y byddwn yn ymateb iddo

  • Ymholiadau am ddigwyddiadau mawr neu arwyddocaol, digwyddiadau sy’n fygythiad difrifol i iechyd y gymuned a digwyddiadau sy’n arwain at amhariad ar wasanaethau, e.e. gwrthdrawiadau ar y ffyrdd ar raddfa fawr yn ymwneud â cherbydau lluosog ac anafiadau, terfysgaeth, tywydd garw, digwyddiadau cemegol/niwclear, ac ati.
  • Ymholiadau a allai effeithio ar enw da'r Ymddiriedolaeth neu hyder y cyhoedd yn ei gwasanaethau.
  • Ceisiadau am ystadegau – er nad yw'r tîm yn cadw gwybodaeth ystadegol, efallai y byddwn yn gallu cynorthwyo i gael data. Gall hyn gymryd sawl diwrnod ac fe'i gwneir fel cwrteisi i'r cyfryngau ac efallai na fydd yn bosibl bob amser, yn dibynnu ar y llwyth gwaith. Yn yr achosion hyn, bydd newyddiadurwyr yn cael eu cyfeirio at adnoddau cyhoeddedig neu gofynnir iddynt gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth.
  • Cynigion cyfweliad, gan gynnwys ar gyfer print, teledu a radio.
  • Ceisiadau ffilmio.
  • Ceisiadau nodwedd.

  Yr hyn na fyddwn yn ymateb iddo

  Er ein bod yn sylweddoli y gallai rhai digwyddiadau fod o ddiddordeb i'r cyhoedd, nid yw hyn yr un peth ag er budd y cyhoedd. Felly nid ydym yn ymateb i:

  • Ymholiadau am ddigwyddiadau arferol, gan gynnwys gwrthdrawiadau ar y ffyrdd bychain, oni bai bod tarfu sylweddol neu amgylchiadau esgusodol eraill. Mae'r rhan fwyaf o GTFfau ar y miloedd o filltiroedd o ffyrdd yr ydym yn eu gwasanaethu yn fân ac nid ydynt yn cynnwys anaf difrifol nac amhariad mawr.
  • Ymholiadau ar hap ynghylch pam mae criwiau ambiwlans mewn ardal benodol heb ddarparu gwybodaeth arall.
  • Ymholiadau am argyfyngau meddygol mewn cyfeiriad preifat.
  • Gwiriadau digwyddiad ysgubol am ddigwyddiadau o bwys sy'n digwydd yn yr ardal.
  • Gwiriadau cyflwr. Mae angen cyfeirio'r rhain i'r ysbyty perthnasol.
  • Ymholiadau yn ymwneud ag Ambiwlans Awyr Cymru (WAA), gan gynnwys pam fod yr hofrennydd wedi glanio mewn lleoliad arbennig. Mae'r WAA yn sefydliad ar wahân, er bod WAST yn gweithio'n agos ag ef. Ail-gyfeiriwch at: media@walesairambulance.com
  • Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Ail-gyfeiriwch y rhain at FOI.amb@wales.nhs.uk

  I bwy y byddwn yn ymateb

  • Newyddiadurwyr hyfforddedig, proffesiynol, dilys sy'n gweithio ar ran cyfryngau cydnabyddedig.
  • Fel cyfrwng cyfryngau cydnabyddedig, bydd y sefydliad yr ydych yn gweithio iddo yn cael ei reoleiddio gan god moeseg cydnabyddedig ar gyfer cyfryngau print, ar-lein neu ddarlledu.

  I bwy na fyddwn yn ymateb

  • Yn anffodus, ni allwn ymateb i fyfyrwyr newyddiadurwyr neu flogwyr.

  Tu allan i oriau
  Mae'r Tîm Cyfathrebu yn gweithredu swyddogaeth ar alwad, ond nid yw'n estyniad o swyddfa'r wasg.

  Ar gyfer ymholiadau brys gan y cyfryngau ar nosweithiau, penwythnosau a Gwyliau Banc na allant aros tan y diwrnod gwaith nesaf, e-bostiwch WAS.Communications@wales.nhs.uk

  Os bydd swyddog y wasg ar alwad yn penderfynu bod eich ymholiad yn cyfiawnhau ymateb y tu allan i oriau, byddwn yn ymdrechu i ddod yn ôl atoch.

  Os nad yw, yna ni ddylech ddisgwyl ymateb gennym y tu allan i oriau.