Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â'r Ddesg Newyddion

Mae ein Tîm Cyfathrebu prysur yn delio â miloedd o ymholiadau gan y cyfryngau bob blwyddyn gan gyfryngau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn gweithio i ddarparu gwybodaeth reolaidd, ffeithiol, onest ac agored am Wasanaethau Ambiwlans Cymru, yn ogystal â hyrwyddo cyflawniadau ein staff.

Oriau swyddfa'r wasg yw 8.30am-4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau yn ystod yr oriau hyn, e- bostiwch WAS.Communications@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01745 532511.

Yr hyn y gallwn ei helpu

 • Manylion cryno am ddigwyddiadau mewn mannau cyhoeddus – bydd angen dyddiad, amser a lleoliad y digwyddiad arnom i allu darparu unrhyw wybodaeth
 • Ceisiadau am ddatganiad neu gyfweliad
 • Ceisiadau ffilmio
 • Cwestiynau cyffredinol am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gwybodaeth na allwn ei darparu

 • Manylion digwyddiadau mewn cyfeiriadau preifat
 • Gwybodaeth am gleifion yr ystyrir ei bod yn sensitif neu'n gyfrinachol
 • Cadarnhad o farwolaeth
 • Gwiriadau cyflwr cleifion nad ydynt bellach yn ein gofal
 • Gall manylion gael eu cyfyngu os yw'r digwyddiad yn ymwneud â throsedd wirioneddol neu drosedd bosibl
 • Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth – cyfeiriwch y rhain at FOI.amb@wales.nhs.uk

Allan o Oriau

Ar gyfer ymholiadau brys gan y cyfryngau gyda'r nos, ar benwythnosau a Gwyliau Banc na allant aros tan y diwrnod gwaith nesaf, gall newyddiadurwyr ffonio ein hystafell reoli a gofyn am gael siarad â'r Rheolwr Rheoli ar Ddyletswydd.

Mae’r rhifau ffôn ar gyfer y tair ystafell reoli ranbarthol wedi’u cynnwys yn yr ymateb a gynhyrchir yn awtomatig a gewch drwy anfon e-bost at WAS.Communications@wales.nhs.uk

Sylwch na allwn ddarparu gwiriadau digwyddiad ysgubo nac ateb ymholiadau nad ydynt yn rhai brys y tu allan i oriau, felly peidiwch â chysylltu â ni gydag ymholiad arferol yn ystod yr amser hwn oherwydd ni fydd yn cael ei ateb tan y diwrnod gwaith nesaf.

Gall y swyddogaeth y tu allan i oriau ond helpu gyda:

 • Digwyddiadau mawr neu ddigwyddiadau arwyddocaol
 • Bygythiad difrifol i iechyd y gymuned
 • Amhariad ar y gwasanaeth
 • Enghreifftiau: terfysgaeth, tywydd garw, digwyddiadau cemegol/niwclear, gwrthdrawiadau traffig ffyrdd ar raddfa fawr yn cynnwys cerbydau lluosog ac anafusion

Os na all y Rheolwr Rheoli ar Ddyletswydd ymdrin â'ch ymholiad, bydd yn trosglwyddo'ch manylion i aelod ar alwad o'r Tîm Cyfathrebu a fydd yn cysylltu â chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu eich manylion cyswllt, gan gynnwys enw, sefydliad cyfryngau ac unrhyw ddyddiad cau sy'n gysylltiedig â'ch ymholiad.