Neidio i'r prif gynnwy

Telerau defnyddio

 

Defnydd a Ganiateir

Rhoddir caniatâd i ymwelwyr â Ymddiriedolaeth Brifysgol GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (y wefan hon) gael mynediad at ddeunyddiau a gyhoeddwyd (cynnwys) yn amodol ar y telerau hyn. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio.

Er y gellir cyrchu, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (ee ymchwil preifat, astudio neu ddefnydd mewnol); rhaid i ymwelwyr beidio ag atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan hon heb ganiatâd y wefan / perchennog yr hawlfraint.

Mae delweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y wefan hon yn eiddo i ni a/neu drydydd partïon. Ni ddylid defnyddio'r rhain heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n berthnasol i'r wefan hon yn perthyn i Ymddiriedolaeth Brifysgol GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a, lle bo'n berthnasol, i gymdeithion trydydd parti.

 

Gwybodaeth personol

Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy ar y wefan hon yn wirfoddol (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflen adborth, holiaduron ac ati), dim ond i ymateb i'ch ymholiadau ac at y diben y'i bwriadwyd yw'r wybodaeth a gyflwynir. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddwyr gwe gyda thrydydd parti.

 

Amddiffyn rhag feirws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd am firysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunyddiau a lawrlwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, er gwybodaeth gyffredinol yn unig y darperir cynnwys, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich menter eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod neu golled sy'n deillio o unrhyw weithred neu anweithred sy'n deillio o ddefnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

Gwefannau Allanol

Nid yw Ychwanegu enw eich meddygfa yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys nac am ganlyniadau dilyn unrhyw gyngor a gynhwysir ar wefannau o'r fath. Ni ddylid cymryd bod rhestru yn ardystiad o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros p'un a yw'r tudalennau cysylltiedig ar gael na newid cyfeiriad gwefan.

Mae ychwanegu enw eich meddygfa yn cadw'r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

 

Nodwedd Google Translate

Mae gwefannau GIG Cymru, sydd â nodwedd Google Translate wedi'i alluogi, yn cynnig cyfieithiadau a berfformir gan Google™ Translate, gwasanaeth trydydd parti nad oes gan GIG Cymru unrhyw reolaeth drosto. Nid yw tudalennau wedi'u cyfieithu yn rhan o'r wefan sy'n cael ei chynnal, ac nid oes ganddynt unrhyw ddolen i barth GIG Cymru.

Mae'r gwasanaeth hwn yn gyfieithiad cyfrifiadurol awtomataidd ac, fel y cyfryw, ni fydd yn gyfieithiad perffaith a bydd yn agored i gamgymeriadau na fyddai siaradwr dynol yn eu gwneud fel arall.

Dylid defnyddio'r cyfieithiad fel canllaw bras yn unig. Nid yw GIG Cymru mewn unrhyw fodd yn derbyn atebolrwydd am gywirdeb y cyfieithiadau hyn nac am unrhyw golled o ganlyniad iddynt.

 

Gwelliannau yn y Dyfodol

Bydd newidiadau dilynol i'r telerau hyn ar gael ar y wefan hon.