Neidio i'r prif gynnwy

Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned

Mae'r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned yn cynnwys pobl mewn gwahanol ffyrdd, ac yn defnyddio adborth, sylwadau ac awgrymiadau pobl i helpu i wella'r gwasanaeth. Trwy gynnwys cleifion a'r cyhoedd yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth, gall helpu i newid a gwella'r ffordd y caiff gofal a gwasanaethau eu darparu.

Nod y tîm yw:

· Addysgu cleifion a'r cyhoedd am wasanaethau ein Hymddiriedolaethau a ffyrdd o gael mynediad at wasanaethau iechyd a'u defnyddio'n briodol
· Annog pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd, a hyrwyddo negeseuon byw'n iach
· Cynnwys ac ymgysylltu ag ystod eang o ddefnyddwyr gwasanaeth, y cyhoedd, grwpiau, gwasanaethau a rhanddeiliaid i greu perthynas agored gyda'r Ymddiriedolaeth
· Cefnogi pobl i gael mynediad at wybodaeth ac adnoddau iechyd mewn amrywiaeth o gyfryngau a fformatau, a defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau gwybodus
· Creu perthnasoedd gwaith agosach ar draws yr Ymddiriedolaeth, a rhwng adrannau i hyrwyddo gwaith y Tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned, gan addysgu staff ar egwyddorion allweddol cynnwys, gwybodaeth a grymuso.

Os hoffech gymryd mwy o ran yn ein gwaith gallwch ymuno â'n Rhwydwaith . Mae'n cynnwys aelodau o'r cyhoedd; pobl sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth; cynrychiolwyr grwpiau cleifion a gwasanaethau a sefydliadau eraill sydd wedi cofrestru eu diddordeb a'u cefnogaeth i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Ymddiriedolaeth. Bydd holl aelodau'r Rhwydwaith yn derbyn copi o 'Newyddion Rhwydwaith', sef ein Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn sy'n dweud wrthych am y gwaith rydym wedi'i wneud mewn partneriaeth ag aelodau'r Rhwydwaith.

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal a gallwch ddewis y rhai yr hoffech gymryd rhan ynddynt, er enghraifft:

· Cymryd rhan yn ein Panel Darllenwyr
· Mynychu cyfarfodydd yn yr Ymddiriedolaeth
· Cynnal arolygon
· Bod yn rhan o ymarferion Siopwr Cudd
· Rhoi eich stori claf i ni