Neidio i'r prif gynnwy

Dod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned

Pan fydd claf yn wynebu argyfwng difrifol, mae pob eiliad yn cyfrif iddyn nhw a gall help llaw syml gan Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned wneud gwahaniaeth hanfodol i'w bywydau.

Gwirfoddolwyr yw Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Cymru sy’n rhoi o’u hamser sbâr i fynychu galwadau 999 priodol a darparu gofal brys uniongyrchol i bobl yn eu cymuned eu hunain.

Pan wneir galwad 999, mae Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol yn cael eu hysbysu gan dair Canolfan Rheolaeth Glinigol WAST ac yn cael eu hanfon i fathau penodol o alwadau yn eu hardaloedd lleol lle maent yn byw ac yn gweithio, yn aml yn mynychu lleoliad argyfwng o fewn ychydig funudau. darparu gofal hanfodol nes bod clinigwr yn cyrraedd y lleoliad.

Pam rydym yn ei wneud?

CFR Bargoed - Daryl Harries - Fel Ymatebwr Cyntaf Cymunedol rydym yn rhoi o'n hamser gwerthfawr, yn rhad ac am ddim i helpu ein cymuned leol yn eu hawr o angen. Pan fydd salwch neu anaf yn digwydd, mae amser yn hanfodol i achub bywydau. Mae CFRs yn y gymuned yn mynychu ein cleifion mewn modd amserol i gynnig ein sgiliau achub bywyd neu dim ond clust i wrando i ennyn hyder bod help wrth law. Mae helpu ein cymuned yn ein ffordd arbennig yn rhoi boddhad ac yn rhoi boddhad mawr i ni i gyd.

CFR Pont-y-pŵl – Steve Adams – Rwyf bob amser wedi gweithio gyda’r gwasanaethau brys ac mae bod yn Ymatebwr Cyntaf yn fy ngalluogi i ryngweithio â phobl ar sail broffesiynol. Gwn y gwahaniaeth y mae wyneb cyfeillgar wrth ddelio â phobl ofidus weithiau cystal ag unrhyw feddyginiaeth. Mae'n braf gallu gwneud gwahaniaeth

CFR Llanfaches – Pete Richards - Does dim teimlad gwell na gwybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth nid yn unig i'r claf ond i'w deulu a'i ffrindiau. Rwy'n dal i gwrdd â dyn y bûm ynddo dros ddeng mlynedd yn ôl pan gafodd ataliad sydyn ar y galon, ac mae'n dal i fod yn actif ac yn mwynhau ei wyrion a'i wyresau newydd. Braint cael bod yn rhan o dîm a roddodd ddyfodol iddo ef a’i deulu. Mewn ffyrdd mawr a bach mae hyn yn digwydd ar bron bob galwad y mae CFR yn ei mynychu.

CFR Aberfan – Nathan Fear - Rôl werth chweil, yn helpu’r gymuned leol yn aml ar adeg o angen brys. Mae'n bleser bod yn rhan o deulu'r ambiwlans yn gwneud yr hyn a allwn i gefnogi gofal iechyd brys, gyda chymorth a hyfforddiant rhagorol.

 

Allech chi ddod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned?

Nid oes angen i chi gael unrhyw hyfforddiant meddygol blaenorol i ddod yn ymatebwr cyntaf cymunedol (CFR). Mae gennym wirfoddolwyr o bob cefndir ar hyn o bryd gan gynnwys athrawon, ffermwyr, nyrsys, a phobl sydd wedi ymddeol ac yn edrych am her newydd.

Dylai gwirfoddolwyr:

  • Mwynhau her?
  • Bod yn dda o dan bwysau a pheidio â chynhyrfu mewn argyfwng?
  • Byddwch yn falch o'r gymuned yr ydych yn byw ynddi ac eisiau rhoi rhywbeth yn ôl?
  • Oes gennych chi amser rhydd i'w sbario?
  • Bod yn barod ac yn barod i ddysgu sgiliau achub bywyd hanfodol?
  • Oes gennych chi drwydded yrru lawn?
  • Bod yn ffit yn gorfforol?
  • Dros ddeunaw oed?

 

Hyfforddiant

Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn cael eu hyfforddi a'u cefnogi gan hyfforddiant mewn swydd blynyddol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae hyfforddiant yn cynnwys cwrs pum diwrnod sy'n ymdrin ag anatomeg, ffisioleg, argyfyngau trawmatig a meddygol, cynnal bywyd sylfaenol a diffibrilio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Beth sydd nesaf?

Pan fydd gennym gwrs yn eich ardal leol, byddwn yn cynnal diwrnod agored gwirfoddolwyr lle bydd cyfweliadau a’r broses sgrinio yn cynnwys Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), geirdaon proffesiynol a chliriad iechyd galwedigaethol.

Daliwch ati i wirio'r dudalen hon i weld pryd mae'r hysbyseb nesaf ar agor, neu gallwch greu eich chwiliad rôl eich hun ar NHS Jobs HealthJobsUK | trac.jobs i dderbyn hysbysiad e-bost.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch â'r tîm - Amb_volunteer.cfr@wales.nhs.uk

Gwirfoddoli / Cefnogaeth Gymunedol - 03001 311 392