Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau'r Heddlu

Os ydych yn aelod o'r Heddlu ac yn edrych i gael cofnodion bydd angen i chi lenwi Ffurflen Diogelu Data. Mae'r ffurflenni hyn yn unigryw i bob Heddlu a dylech allu cael y rhain naill ai gan eich Tîm Llywodraethu neu drwy eich Mewnrwyd.

Mae Tîm y Gwasanaethau Cofnodion ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:30 a 16:30. Gellir cysylltu â ni ar 0300 123 2310 neu drwy e-bost ar amb.police@wales.nhs.uk . Ein nod, pan fydd cofnodion ar gael, yw ymateb o fewn 24 awr gwaith.

Os bydd angen ymateb ar unwaith arnoch (hy os oes gennych rywun a ddrwgdybir yn y ddalfa a bod eich terfyn amser ar fin dod i ben neu i ddal y sawl a ddrwgdybir) ffoniwch 0300 123 2310 neu caiff eich cais ei reoli yn ôl trefn ei dderbyn.

Y tu allan i'r oriau uchod a dim ond mewn argyfwng mae opsiwn i ddelio ag un o'r Canolfannau Cyswllt Clinigol yng Nghymru. Os byddwch yn deialu'r rhif uchod byddwch yn cael yr opsiwn i ddewis eich rhanbarth a bydd eich galwad yn cael ei throsglwyddo i'r tîm cywir.

O dan Atodlen 2 Rhan 1 Paragraff 2 Deddf Diogelu Data 2018 ac Erthygl 6(1)(d) GDPR mae’n ofynnol i chi ddarparu’r ddogfennaeth gywir i Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru er mwyn i gofnodion gael eu rhyddhau.

Rhaid i bob cais Datgelu Data am wybodaeth gynnwys:

 • Awdurdod ysgrifenedig y claf / unigolyn i ryddhau gwybodaeth i'r Heddlu NEU
 • Ffurflen gais Deddf Diogelu Data 2018.

Rhaid i bob cais gan yr Heddlu am wybodaeth :

 • Cael ei lofnodi gan y ceisydd a'i gydlofnodi. Rhaid i'r cydlofnod fod o leiaf un safle yn uwch na'r swyddog sy'n gwneud y cais (Rhaid i'r llofnod a'r rhif coler gael eu rhoi gyda'r llofnod hy PC Joe Bloggs SW123 neu Arolygydd AN Arall WS579). Mae angen i lofnodion fod mewn fformat gwlyb ac nid electronig.
 • Amser, dyddiad a lleoliad y digwyddiad, gan gynnwys yr amser a roddwyd i'r Gwasanaeth Ambiwlans yn dilyn galwad 999 yn uniongyrchol i'r Heddlu.
 • Y trosedd(au) yr ymchwilir iddynt
 • Pa wybodaeth sydd ei hangen hy Cofnod Clinigol Claf, Recordio Galwadau 999
 • Y rheswm pam fod angen y wybodaeth
 • Cyfeiriad e-bost dychwelyd – name@xxforce.pnn.police.uk

Sylwch : Ni fyddwn yn gallu prosesu unrhyw geisiadau gan yr Heddlu am wybodaeth lle nad yw'r manylion a amlinellir uchod wedi'u derbyn gyda'ch cais.

Os yw ar gael, dylid cynnwys y wybodaeth ganlynol hefyd:

 • Enw a chyfeiriad y claf
 • Enw’r ysbyty y trosglwyddwyd y claf iddo (lle bo’n berthnasol)
 • Cyfeirnod digwyddiad WAST (os yw’n hysbys)
 • Y Cyfeirnod Trosedd neu rif cyfresol yr Awdurdod Heddlu

Bydd yr holl recordiadau a dogfennaeth yn cael eu hanfon atoch trwy e-bost diogel.