Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebwyr Lles Cymunedol

Mae gwirfoddolwyr Ymatebwyr Lles Cymunedol (CWR) wedi’u hyfforddi a’u cyfarparu i gefnogi darpariaeth gofal brys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth yn eu cymuned, ledled Cymru. Mae CWRs yn cael eu galluogi i ddarparu arsylwadau clinigol a chymorth lles i gleifion/defnyddwyr gwasanaeth. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer cryfhau cyfraniad WAST at wydnwch cymunedol.

Mae’r CWR yn wirfoddolwr hyfforddedig sy’n mynychu cleifion priodol i ddarparu mwy o wybodaeth i glinigwyr o bell yn ein Canolfannau Rheoli Ambiwlans. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth glinigol gywir a chyfredol i'r clinigwr o bell i lywio'r broses o wneud penderfyniadau clinigol. Bydd y clinigwr o bell wedyn yn ategu ei asesiad clinigol gyda’r wybodaeth glinigol a ddarperir gan y CWR ac yn penderfynu ar y cynllun gofal mwyaf priodol gan gynnwys llwybrau, megis gofal sylfaenol, sefydliadau cymunedol neu opsiynau gofal amgen.

Mae rôl y CWR yn fenter, o dan brosiect Connected Support Cymru, ac yn rhan annatod o’n huchelgais strategol hirdymor yn ‘Sicrhau Rhagoriaeth’. Mae’r CWRs yn chwarae rhan allweddol i sicrhau bod cleifion yn cael y cyngor a’r gofal cywir, yn y lle iawn, bob tro.

Bydd y CWRs yn cael eu cefnogi gan y Swyddogion Cefnogi. Bydd y Swyddogion Cymorth yn darparu hyfforddiant, yn bwynt cyswllt canolog ar gyfer CWRs, ac yn darparu cymorth logistaidd i hwyluso gweithrediadau o ddydd i ddydd. Fel y CWRs, bydd y Swyddogion Cymorth yn cyfrannu at adeiladu gwydnwch cymunedol.

Mae gwirfoddolwyr yn gwella'r gwasanaeth a ddarperir gan ein gweithlu cyflogedig ac yn gwella profiad ein cleifion a defnyddwyr gwasanaethau ledled Cymru. Mae gwirfoddolwyr yn ategu ac yn gweithio ochr yn ochr â'r gweithlu cyflogedig, gan wella, ychwanegu gwerth, a gwella canlyniadau a phrofiadau.

Mae’r CWR hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth godi ymwybyddiaeth a chysylltu cymunedau drwy rannu profiadau ac arweiniad ar sut y gall rhyngweithio o’r fath gael effaith sylweddol ar ganlyniadau cadarnhaol i gleifion a’u ffrindiau a’u teuluoedd drwy gynrychioli WAST mewn digwyddiadau a thrwy ymgysylltu â’r gymuned.Dod yn Ymatebwr Lles Cymunedol

 

Nid oes angen i chi gael unrhyw hyfforddiant meddygol blaenorol i ddod yn Ymatebwr Lles Cymunedol (CWR). Byddwn yn darparu hyfforddiant llawn ac yn annog unrhyw un sydd â'r amser a'r awydd i helpu a rhoi yn ôl i'w cymuned i wneud cais.


Rhaid i wirfoddolwyr:

  • Meddu ar drwydded yrru lawn y DU (uchafswm o 3 phwynt cosb) a chael mynediad i gerbyd.
  • Byddwch yn 18 oed neu'n hŷn
  • Byddwch yn gorfforol heini
  • Gweithiwch yn dda o dan bwysau a byddwch yn dawel mewn argyfwng
  • Byddwch yn falch o'r gymuned y maent yn byw ynddi ac eisiau rhoi rhywbeth yn ôl
  • Cael amser rhydd i sbario

Os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Beth sydd nesaf?

Cwblhewch ein ffurflen mynegi diddordeb CWR, trwy ein cod QR isod neu'r ddolen yma: https://forms.office.com/e/Sr9nmpiPm9

 

Byddwn yn ychwanegu eich enw at ein rhestr aros a phan fydd gennym gwrs yn eich ardal, byddwn yn cysylltu â chi i’ch gwahodd i fynychu un o’n diwrnodau agored gwirfoddolwyr. Yn ystod y diwrnodau agored byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y rôl a’r hyfforddiant, yn cynnal cyfweliadau ac yn dechrau’r broses sgrinio, gan gynnwys Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), geirdaon proffesiynol a chliriad iechyd galwedigaethol.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gwirio'r dudalen hon yn rheolaidd i weld pryd mae'r hysbyseb nesaf ar agor, neu gallwch greu eich chwiliad rôl eich hun ar NHS Jobs
HealthJobsUK | trac.jobs i dderbyn hysbysiad e-bost

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!