Neidio i'r prif gynnwy

Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae system gyfrifiadurol wedi diffodd yn sylweddol a ddefnyddir i atgyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau.

Defnyddir y system hon gan Fyrddau Iechyd Lleol i gydlynu'r gwasanaethau hyn i gleifion. Mae'r toriad parhaus yn sylweddol ac wedi bod yn bellgyrhaeddol, gan effeithio ar bob un o'r pedair gwlad yn y DU.

Mewn ymateb i'r toriad, mae Digwyddiad Parhad Busnes wedi'i ddatgan, ac mae partneriaid ledled Cymru wedi datblygu a defnyddio cynlluniau fel y gall gwasanaethau barhau i weithredu. Bydd y penwythnos yn amser prysurach nag arfer i GIG 111 Cymru, ac mae pethau y gall y cyhoedd eu gwneud i helpu wrth i waith gael ei wneud i ddatrys y mater.

A ddylai'r cyhoedd barhau i ddefnyddio 111?

Oes. Fel bob amser, anogir y cyhoedd i ddechrau gyda chymorth ar-lein yn 111.wales.nhs.uk lle mae cyngor a gwybodaeth iechyd dibynadwy ar gael, gan gynnwys 70+ o wirwyr symptomau ar gyfer llawer o anhwylderau a mân anafiadau.

Beth fydd fy mhrofiad os byddaf yn ffonio 111?

Mae'r penwythnos yn gyfnod o alw mawr ac mae prosesau wedi'u rhoi ar waith i barhau i ddarparu gwasanaethau. Mae'r capasiti yn cael ei gynyddu gan Wasanaethau Ambiwlans Cymru sy'n ateb galwadau 111, a chan Fyrddau Iechyd Lleol sy'n darparu'r gwasanaeth y tu allan i oriau. Gall gymryd mwy o amser i alwadau gael eu hateb a diolchwn i'r cyhoedd am eu hamynedd.

Beth all y cyhoedd ei wneud i helpu?

Bydd cymryd camau nawr i osgoi'r angen i ffonio 111 yn #HelpUsHelpYou.

Os oes gan unrhyw un bryder am feddyginiaeth rydym yn eu hannog i gysylltu â'u meddyg teulu heddiw yn ystod oriau gwaith. Os nad yw'n bryder brys, gallwch hefyd siarad â'ch fferyllydd lleol am feddyginiaethau.

Gallwch ddod o hyd i oriau agor eich meddyg teulu a fferyllfa yn 111.wales.nhs.uk .

Os ydych yn ffonio 111 am wybodaeth iechyd, gofynnwn i bobl feddwl yn ofalus a yw’r ymchwiliad yn un brys.

Cofiwch fod gan 111.wales.nhs.uk lawer o wybodaeth iechyd y gellir ymddiried ynddi ac mae’n ffynhonnell dda ar gyfer llawer o gwestiynau a allai fod gennych am bryderon iechyd cyffredin, cyflyrau cronig, triniaethau, iechyd meddwl a chorfforol a llawer mwy.

Gofynnwn i’r cyhoedd ystyried yr ystod lawn o opsiynau sydd ar gael iddynt yn eu cymuned leol a allai gynnwys ymweld â’ch fferyllydd ar gyfer mân anhwylderau a materion meddyginiaeth.

Mae Adrannau Ambiwlans ac Achosion Brys yn parhau i fod yn brysur iawn. Mae'n dal yn bwysig amddiffyn y gwasanaethau hyn a dylid parhau i'w defnyddio ar gyfer argyfyngau sy'n peryglu bywyd a difrifol yn unig.

Diolchwn i’r cyhoedd am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn.