Neidio i'r prif gynnwy

Helpwch i achub bywyd y Defibuary hwn

Gallai ymgyrch Defibuary Gwasanaethau Ambiwlans Cymru eich helpu i achub bywyd.

Bwriad yr ymgyrch fisol flynyddol yw addysgu'r cyhoedd am bwysigrwydd dadebru cardio-pwlmonaidd (CPR) a diffibrilio gan wylwyr.

Yn ôl Sefydliad Prydeinig y Galon , dim ond un o bob deg o bobl sy’n goroesi ataliad ar y galon y tu allan i’r ysbyty yn y DU, a gall ddigwydd i unrhyw un, o unrhyw oedran, felly gall gwybod sut i wneud CPR a sut i ddefnyddio diffibriliwr wella’r siawns o oroesi.

Ar hyn o bryd mae 7,564 o ddiffibrilwyr mynediad cyhoeddus (PADS) wedi’u cofrestru yng Nghymru ar BHF The Circuit , y rhwydwaith diffibriliwr cenedlaethol sy’n darparu gwasanaethau ambiwlans â gwybodaeth hanfodol, gan gynnwys lleoliadau PADS.

Ond nid oes gan chwarter y PADS hyn warcheidwaid, sy'n dynodi nad ydynt yn 'barod ar gyfer achub'.

Mae gwarcheidwaid yn bobl yn y gymuned sy'n gofalu am ddiffibrilwyr ac yn disodli PADS a batris sydd wedi dod i ben.

Dywedodd Fiona Maclean, Rheolwr Profiad y Claf a Chynnwys Cymunedol yr Ymddiriedolaeth ac Arweinydd Defibuary: “Gall CPR a diffibrilio ar unwaith fwy na dyblu’r siawns o oroesi, felly mae’n bwysig iawn bod diffibrilwyr mynediad cyhoeddus wedi’u cofrestru ar The Circuit, a bod ganddynt warcheidwad penodedig. .

“Mae Defibuary yn ymwneud ag addysg a chael gwared ar yr ofnau a allai fod gan bobl wrth ddelio ag ataliadau ar y galon.

“Nid oes angen i chi gael eich hyfforddi mewn CPR, gan y bydd triniwr galwadau 999 yn dweud wrthych beth yn union i'w wneud, ond gall gwybod sut i berfformio CPR eich helpu i beidio â chynhyrfu mewn argyfwng.

“Mae diffibrilwyr yn hawdd i’w defnyddio, wedi’u dylunio i gael eu defnyddio gan unrhyw un ac ni allant achosi unrhyw niwed i’r person.”

Pan fydd rhywun yn cael ataliad y galon, mae'n llewygu ac yn mynd yn anymatebol.

Maent naill ai'n rhoi'r gorau i anadlu'n llwyr, neu efallai y byddant yn cymryd anadliadau nwy neu'n anaml am rai munudau, y gellir eu camddehongli fel chwyrnu.

Os gwelwch rywun yn cael ataliad ar y galon, ffoniwch 999 ar unwaith a dechreuwch CPR.

Bydd y sawl sy'n delio â'r alwad yn dweud wrthych yn union beth i'w wneud, ac os oes rhywun arall yn y fan a'r lle, yn eich cyfarwyddo i'w hanfon at y diffibriliwr agosaf a nodwyd.

Bydd diffibriliwr yn rhoi sioc drydan dan reolaeth i geisio cael y galon i guro'n normal eto.

Gwyliwch y fideo hwn gan Gyngor Dadebru y DU am sut i berfformio CPR.

Mae'n bwysig bod diffibrilwyr newydd a phresennol yn cael eu cofrestru ar The Circuit er mwyn i'r rhai sy'n delio â galwadau 999 allu rhybuddio galwyr yn gyflym ac yn hawdd i'w lleoliad os oes angen.

Ewch i www.defibfinder.uk i weld ble mae eich diffibriliwr agosaf.

Ar draws Defibuary, cadwch olwg am y negeseuon addysgol neu drydariadau ar draws cyfrif Twitter @WelshAmbPECI .

 

Symptomau trawiad ar y galon

Trawiad ar y galon - beth i'w wneud

 • Claf fel arfer yn ymwybodol
 • Teimlad o bwysau
 • Poen
 • Llosgi yn y frest
 • Poen yng nghanol y frest a all ymledu i'r cefn, yr ên a'r breichiau
 • Chwysu
 • Diffyg anadl
 • Ffoniwch 999 ar unwaith
 • Eisteddwch y claf i lawr
 • Cadwch nhw'n llonydd
 • Cadwch nhw'n dawel

 

Symptomau ataliad y galon

Ataliad y galon - beth i'w wneud

 • Cwymp sydyn
 • Rhoi'r gorau i anadlu fel arfer
 • Ffoniwch 999 ar unwaith a gwrandewch yn astud ar y sawl sy'n delio â'r alwad
 • Dechreuwch CPR ar unwaith
 • Byddwch yn cael gwybod a oes diffibriliwr gerllaw a gofynnir i chi a all rhywun yno fynd i'w gasglu

 

Nodiadau y Golygydd

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Swyddog Cyfathrebu Beth Eales ar 07870 383209 neu e- bostiwch Beth.Eales@wales.nhs.uk